نقش فیلترها در کیفیت هود

کاربرد هود در آشپزخانه

/application-of-the-hood-in-the-kitchen/

هود در آشپزخانه کاربردهای زیادی دارد. مهم ترین کار آن به بیرون راندن بو، دود و بخاری است که در هنگام آشپزی بلند می شود. به عبارت دیگر، هود گاز، رطوبت و چربی های هوا را به بیرون از منزل می کشد و میزان رطوبت را در حد قابل قبولی ثابت نگاه می دارد. در عین حال، چربی و رطوبت روی سقف و دیوارها...